IDBOOKINGS DISCLAIMER

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

ID Bookings
Koperslagerstraat 4-6
3077 MD Rotterdam


ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

ID Bookings: het boekingsbureau voor artiesten en de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: degene (natuurlijke- of rechtspersoon) die bij ID Bookings één of meer artiesten en/of optredens boekt;
Artiest: de uitvoerend kunstenaar; specifiek de diskjockey, die zich ten opzichte van ID Bookings heeft verbonden tot het organiseren en/of uitvoeren van een optredens;
Optreden: de artistieke prestatie van de Artiest;
Overeenkomst: de overeenkomst die ID Bookings en Opdrachtgever aangaan naar aanleiding van een boeking van een Artiest en/of Optreden door Opdrachtgever bij ID Bookings;
Uitkoopsom: het totaal overeengekomen bedrag, dat de Opdrachtgever voor een boeking van een Artiest en/of Optreden aan ID Bookings verschuldigd is, exclusief BTW en eventueel verschuldigde loonheffing en premie werknemers-verzekeringen;
Partijen: ID Bookings en Opdrachtgever gezamenlijk.


ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van ID Bookings geves¬tigd te Rotterdam, hierna te noemen “ID Bookings”.
2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de Opdrachtgever”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen¬gekomen.
4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk¬heid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van ID Bookings bin¬dend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door ID Bookings bindend.
3. Overeenkomsten kunnen slechts gesloten worden tussen ID Bookings en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden een Artiest rechtstreeks te benaderen en/of met deze een overeenkomst te sluiten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ID Bookings.ARTIKEL 4: OFFERTES

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van ID Bookngs zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan¬bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft ID Bookings het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens ID Bookings verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden ID Bookings niet.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

ID Bookings is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 6: MEERWERK

1. ID Bookings heeft het recht extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering, van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Meerwerk wordt apart in rekening gebracht, na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst, tegen vooraf bekendgemaakte tarieven. 

ARTIKEL 7: ARTIEST EN OPTREDEN

1. De Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de Artiest, alsmede met de soort of aard van het gecontracteerde Optreden volledig bekend te zijn.
2. De Opdrachtgever staat er voor in dat vóór, tijdens en na het Optreden minimaal de door de Artiest schriftelijk opgegeven consumpties en voorwerpen in de kleedkamer aanwezig zijn. De Opdrachtgever zal de schriftelijke opgave uiterlijk één (1) week voor het Optreden ontvangen.
3. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door de Artiest schriftelijk opgegeven licht- en geluidsinstallaties en apparatuur in verband met het Optreden en eventuele sound-checks tijdig vóór aanvang van het Optreden aanwezig zullen zijn en eveneens aan de door de Artiest opgegeven specificaties zal voldoen. De Opdrachtgever zal de schriftelijke opgave uiterlijk twee (2) weken voor het Optreden ontvangen. Daarbij zal tevens worden aangegeven op welk tijdstip een en ander aanwezig dient te zijn.
4. De Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van alle eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen, etc. in verband met het Optreden. Bij het ontbreken van één of meerdere vereiste vergunningen, etc. heeft ID Bookings het recht het Optreden te annuleren. In een dergelijke situatie blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen Uitkoopsom te allen tijde bestaan en de Opdrachtgever vrijwaart ID Bookings tegen aanspraken van derden. Onverminderd voorgaande behoudt ID Bookings zich het recht voor volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen. 
5. De Opdrachtgever garandeert dat:
A. indien ook anderen in de betreffende ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd tijdig voordat de Artiest de ruimte gaat benutten, om aldaar onbelemmerd zijn voorbereidingen te treffen;

B. dat er een goede (kleed)ruimte voor de Artiest aanwezig is, dat deze ruimte behoorlijk verwarmd kan worden en dat er in deze ruimte verlichting, een spiegel en stroomvoorziening aanwezig is, alsmede dat de ruimte op behoorlijke wijze afgesloten kan worden;
C. dat er een deugdelijk overdekt c.q. te overdekken podium aanwezig is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
D. dat er op redelijke afstand sanitaire voorzieningen aanwezig zijn;
E. dat de gevraagde zaken, volgend uit de schriftelijke opgaven, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel aanwezig zijn;
F. dat de werkomgeving voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden en dat de veiligheid van de Artiest vóór, tijdens en na het Optreden gewaarborgd wordt, onder andere door middel van voldoende (beveiligings)personeel, dranghekken, stage-hands, etc.;
G. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet van overheidswege, in de ruimte waar het Optreden gehouden zal worden niet zal worden overschreden;
6. ID Bookings draagt er zorg voor dat de Artiest tijdig vóór aanvang van het Optreden op de overeengekomen locatie aanwezig is, met al hetgeen voor het Optreden nodig is, voor zover dit niet door de Opdrachtgever moet worden aangeleverd c.q. verzorgd.
7. De locatie waar het Optreden zal plaatsvinden wordt in de Overeenkomst vastgelegd en is bindend. De Opdrachtgever stelt een routebeschrijving ter beschikking. 
8. Het tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen, alsmede de duur van het Optreden, zullen worden vastgelegd in de Overeenkomst en zijn bindend. Het tijdstip van aanvang is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Op verzoek van de Opdrachtgever en met instemming van de Artiest kan de duur van het Optreden worden verlengd. De duur van de verlenging zal als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9. ID Bookings heeft het recht aan de Opdrachtgever een gastenlijst te verstrekken voor minimaal vijf (5) personen per Optreden. 

ARTIKEL 8: PROMOTIEMATERIAAL

1. De Opdrachtgever behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van ID Bookings met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van de Artiest op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woords. Hiertoe zal de Opdrachtgever een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal op voorhand ter schriftelijke goedkeuring aan ID Bookings voorleggen.
2. Promotiemateriaal bevattende een vermelding en/of afbeelding van de Artiest zal pas mogen worden verspreid nadat ID Bookings en zo nodig de Artiest schriftelijke toestemming daarvoor heeft verleend.
3. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende promotie en publiciteit van het Optreden en garandeert correcte naamsvermelding van de Artiest in alle uitingen van de Opdrachtgever, het Optreden betreffende.
4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ID Bookings en zo nodig de Artiest, geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met de naam, beeltenis, logo, etc. van de Artiest te verkopen op of in de omgeving van de locatie waar het Optreden plaatsvindt, zowel vóór, tijdens als na het Optreden. De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat derden voornoemde zaken zullen aanbieden en/of verkopen.

ARTIKEL 9: GARANTIE EN VRIJWARING

1. ID Bookings staat er voor in door generlei verplichting gehinderd te zijn om haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen.
2. ID Bookings verklaart dat de Artiest beschikt over fiscale zelfstandigheid, en ervoor zal zorgdragen dat alle wettelijk verplichte afdrachten, heffingen, inhoudingen, etc. met betrekking tot de vergoeding of het loon dat de Artiest ontvangt tijdig verricht zullen worden. ID Bookings vrijwaart de Opdrachtgever ter zake. De vrijwaring is niet van toepassing op door de Opdrachtgever rechtstreeks aan de Artiest verstrekt loon en al dan niet geldelijke vergoedingen. 
3. De opdrachtgever verklaart zorg te dragen voor een tijdige afdracht van loonheffing wanneer het optreden wordt verzorgt door een buitenlandse artiest. 

ARTIKEL 10: ANNULERING

1. Annulering door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien ID Bookings daarin toestemt. Alsdan is de Opdrachtgever aan ID Bookings verschuldigd:
A. bij annulering in de periode tot twee (2) maanden vóór de overeengekomen datum van het Optreden is de Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd; 
B. bij annulering in de periode vanaf twee (2) maanden tot één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden, een vergoeding van 50% van de Uitkoopsom;
C. bij annulering in de periode vanaf één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden, de volledige Uitkoopsom.
Bij annulering overeenkomstig het bepaalde in sub C van dit lid kan het verschuldigde percentage variëren tussen de 50% en de 100% van de Uitkoopsom, al naar gelang 
ID Bookings voor de betreffende Artiest op de betreffende datum (deels) vervangende werkzaamheden kan engageren. Het voorgaande houdt echter op geen enkele wijze een verplichting voor ID Bookings in en kan derhalve ook niet als zodanig worden uitgelegd.
2. Onverminderd voorgaande behoudt ID Bookings het recht volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.
3. ID Bookings heeft het recht een Optreden, om haar moverende redenen te annuleren, tot twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden, onder terugbetaling van reeds door de Opdrachtgever aan ID Bookings betaalde gelden (gehele of deel van de Uitkoopsom), dan wel onder creditering van de overeengekomen Uitkoopsom. Buiten terugbetaling of creditering als voornoemd, zal ID Bookings nimmer schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever.
4. Annulering door ID Bookings in de periode vanaf twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden is uitsluitend toegestaan, behoudens overmacht door bijvoorbeeld ziekte van de Artiest, wanneer de Artiest op het tijdstip van het Optreden een televisieoptreden, radio-optreden of ander promotioneel optreden of verplichting heeft. De Opdrachtgever zal in dit geval geen schadevergoeding van ID Bookings kunnen vorderen. Een reeds vooruitbetaalde Uitkoopsom zal aan de Opdrachtgever worden gerestitueerd.
5. In de gevallen als bedoeld in lid 4 van dit artikel kan ID Bookings een of meerdere voorstellen doen voor een vervangende Artiest, dan wel zal het Optreden in overleg met de Opdrachtgever naar een andere datum verschuiven. De Opdrachtgever moet ID Bookings binnen 48 uur na de annulering en de door ID Bookings geponeerde voorstellen schriftelijk mededelen of hij gebruik maakt van een van de geponeerde voorstellen of niet.

ARTIKEL 11: AUTEURS- EN MUZIEKAUTEURSRECHTEN

Auteursrechtelijke- en muziekauteursrechtelijke vergoedingen aan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, organisaties als Buma/Stemra, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Opdrachtgever aan de betreffende instantie worden afgedragen.

ARTIKEL 12: ONUITVOERBAARHEID OVEREENKOMST EN OVERMACHT

1. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan ID Bookings niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft ID Bookings het recht te vorderen dat de aan haar verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit¬voering ervan mogelijk wordt, behoudens wanneer het¬zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. ID Bookings heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
2. In geval nakoming van datgene waartoe ID Bookings krach¬tens de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is gehou¬den, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere¬kenbare niet-nakoming aan de zijde van ID Bookings, of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst door ID Bookings ingeschakelde Artiest of andere derden, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van ID Bookings, is ID Bookings gerechtigd de tussen Partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou¬den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens ID Bookings tot aan dat moment te voldoen.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere¬kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan:
- oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan¬digheden;
- ziekte van de Artiest; op verzoek, gedaan binnen 24 uur na ziekmelding bij de Opdrachtgever, en voor rekening van de Opdrachtgever kan door een onafhankelijke arts een doktersverklaring worden opgesteld;
- verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
- bedrijfssto¬ringen door brand, ongeval of andere voorvallen
- natuur¬verschijnselen;
- overheidsmaatregelen die de Artiest beletten zijn Optreden te doen, dan wel het Optreden onevenredig bezwaren;
een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij ID Bookings, de Artiest of andere derden die door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
4. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover ID Bookings in gebreke mocht blijven prompt aan haar ver¬plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan ID Bookings verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 13: PRIJZEN

1. Alle door ID Bookings vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeen¬komst en de uitvoering van de
Overeenkomst door de overheid en/of vakorganisa¬ties wijzi¬gingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoor¬waarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is ID Bookings gerech¬tigd de verhogingen aan de Opdrachtgever door te bere¬kenen.
Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door ID Bookings worden uitgegeven en in werking treden, dan is ID Bookings gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
B. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be¬drijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na tot¬standkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 14: BETALING

1. Betaling dient te geschieden uiterlijk twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden of indien in de Overeenkomst een specifieke betaaldatum is opgenomen, uiterlijk op die betaaldatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Meerwerk dient betaalt te worden binnen de betalingstermijn, zoals gesteld in de betreffende (meerwerk)factuur. 
3. Indien een (vooruit) betaling niet tijdig en/of niet volledig is verricht volgens het bepaalde in lid 1 of na het verstrijken van de betalingtermijn als bedoeld in lid 2:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de Opdrachtgever een krediet¬beperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestel¬ling zal zijn vereist;
B. zal de Opdrachtgever aan ID Bookings een vertragingsren¬te verschul¬digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan¬den aangemerkt;
C. zal de Opdrachtgever, na daartoe door ID Bookings te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver¬schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd¬som en de vertragings¬rente met een absoluut minimum van € 135,00.
4. Ter keuze van ID Bookings kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke¬stelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsver¬plichtingen heeft voldaan, is 
6. ID Bookings bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplich¬tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien ID Bookings het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst open¬staat, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. A. Indien de Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op ID Bookings heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 15: KLACHTEN

1. Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever bij ID Bookings schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt binnen 8 dagen na uitvoering van de Overeenkomst. Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden door een onmiddellijke schriftelijke bevesti¬ging ervan.
2. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan ID Bookings kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
4. ID Bookings dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5. In geval van een terechte klacht zal de schade worden afge¬wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 16.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan, vóór, tijdens of na het Optreden, aan geluids-, lichtinstallaties en overige apparatuur en/of bezittingen van de Artiest die zich bevonden in de locatie en/of (kleed)ruimte, veroorzaakt door, maar niet beperkt tot enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, diens personeel, bij het Optreden aanwezig publiek of storingen in de stroomvoorziening, lekkage, etc.
2. De opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitviering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.
3. ID Bookings kwijt zich van haar taak zoals van een be¬drijf in haar branche mag worden verwacht, doch aan¬vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behou¬dens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van Artiesten, personeelsleden of andere derden die ID Bookings bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van ID Bookings - uit welken hoofde ook - beperkt tot maximaal de overeengekomen Uitkoopsom. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is ID Bookings nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door ID Bookings gesloten verzekering.
6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen ID Bookings tot vergoeding van schade kan 
worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
B. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be¬drijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen ID Bookings tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.
7. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens ID Bookings en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart ID Bookings tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan ID Bookings en/of de Artiest heeft verstrekt;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door ID Bookings en/of de Artiest gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld; 
C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan ID Bookings zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Opdrachtgever en ID Bookings gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele¬ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel¬schuld erkent.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen ID Bookings en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepas¬sing. De geschillen die uit deze Overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg¬de rechter te Amsterdam, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is en zij het dat ID Bookings de be¬voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever woont of gevestigd is.
3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen één (1) maand nadat ID Bookings aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette¬lijk bevoegde rechter.